logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ (พร้อมที่ดินนอกที่ตั้งตัวอาคาร) เพื่อประโยชน์อื่นๆ (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลหมายเลขทะเบียนที่ ลป.1341 (บางส่วน) ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  20 มิถุนายน 2566
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างโรงจอดรถ รั้ว พร้อมงานภูมิทัศน์ และอื่นๆ อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง (หลังใหม่) ด้วยวิธิปวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 มิถุนายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ (พร้อมที่ดินนอกที่ตั้งอาคาร) เพื่อประโยชน์อื่นๆตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.1341(บางส่วน)
  10 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุพร้อมที่ดินนอกที่ตั้งตัวอาคาร
  9 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุพร้อมที่ดินนอกที่ตั้งตัวอาคารตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.1341 (บางส่วน)
  18 เมษายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
  16 มกราคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  5 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่องการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.1185 ถนนรอบเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  5 มกราคม 2564
 • ประกวดศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2 ชั้น พร้อมงานภายนอก และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล.3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  24 เมษายน 2562
 • ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดประมูลโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.354 (บางส่วน) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื้อที่ประมาณ 55 - 1 -33 ไร่
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่องการประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ลป.4 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  3 ตุลาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่องการประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุและต้นไม้บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ลป.4 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  21 มิถุนายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 ธันวาคม 2560
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักหรือคอนโดมิเนียม (72.11.11.08) พร้อมงานภายนอกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 กรกฎาคม 2558