logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • มาตรการให้ผู้เช่าสามารถผ่อนชำระหรือเลื่อนชำระค่าเช่า โดยยกเว้นเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
  18 มิถุนายน 2564
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  23 เมษายน 2563
 • ลงทะเบียนผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ประสบภัยพิบัติและมีฐานะยากจนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
  16 กันยายน 2562
 • ช่องทางการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ประสบภัยพิบัติและมีฐานะยากจน
  16 กันยายน 2562
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตราให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุทีประสบอุทกภัย
  23 มีนาคม 2560
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ (มีฐานะยากจน)
  29 พฤศจิกายน 2559
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร (ประสบปัญหาภัยแล้ง)และกรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน)
  21 กรกฎาคม 2559
 • ข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี/คน จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ของ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ปี 2558
  24 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ จังหวัดลำปาง
  1 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  26 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) (11 พฤษภาคม 2559)
  13 พฤษภาคม 2559