logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
 
เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ และประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในเขตจังหวัดลำปาง ด้วยใจบริการและเพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ และสังคมด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมภิบาล
 
ค่านิยมองค์กร
  • ยึดมั่นในเกียรติภูมิ
  • มีคุณธรรมและจริยธรรม
  • เรียนรู้ตลอดเวลา มุ่งมั่นพัฒนา
  • มุ่งเน้นผลงาน ยึดหลัก 3 PI
วัฒนธรรม องค์กร
  • ซื่อสัตย์ สุจริต
  • ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
  • เต็มใจให้บริการ
   
ภารกิจ
 
1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 

 

2. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือรายได้

 

 
3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดลำปางและได้มาตรฐานสากล
 

 
4. เป็นตัวแทนจำหน่าย จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
 
พันธกิจ
 
1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
2. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างรายได้ โดยยืนอยู่บนประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ สังคม            และประชาชน

 

 
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2487 ครั้ง