logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

นางเขมฤดี จันทร์คง

นางเขมฤดี  จันทร์คง

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564  ถึง พ.ศ. 2564

 

นางกนิษฐา ทะมา
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562  ถึง พ.ศ. 2563
 
 
 
นายอรรถพล คนเพียร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2561  ถึง พ.ศ. 2562
 
 
นายประภาส ศรีญาณลักษณ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559  ถึง พ.ศ. 2560
 
 
นายสุวพงศ์ สงวนศักดิ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559
 

นายชูศักดิ์ ภัควรางค์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555
 
 
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทร เรืองภัทรกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2551
 
16 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 3273 ครั้ง